De palæstinensiske politiske fangers status i fredsforhandlingerne

[Ramallah, 21. December 2009] De palæstinensiske politiske fanger skal løslades, fange-kategorien "sikkerheds-tilbageholdte" skal afskaffes, og de resterende fanger skal have politisk status, hvis der skal opnås fred mellem Israel og Palæstina.

 

Mere end 16 år efter indgåelsen af "Oslo fredsaftalen" holder Israel fortsat 330 palæstinensiske politiske fanger arresteret inden 13. september 1993 indespærret. Datoen er skæringsdato for de fanger der skal indgå i fremtidige fangefrigivelser. Ca. 95 af disse fanger har siddet mere end 20 år i israelske fængsler.

Israel holder i dag over 7.120 palæstinensere indespærret. Dertil kommer et stort antal palæstinensere, der arresteres af Israel på ugebasis. De besatte områder er underlagt israelsk militær jura, der kriminaliserer alle aspekter af palæstinensernes liv og forbyder palæstinensernes nationale forhåbninger. Ingen af palæstinensernes aktiviteter mod den militære besættelse anerkendes af Israel som "politiske", og Israel har aldrig defineret handlinger der kunne opfattes som "politiske".

Som led i en forhandlet fredsaftale er amnesti en nødvendig betingelse for at afslutte konflikten. Politiske fanger spiller ofte en central rolle i det politiske liv efter afslutningen af konflikter, og er vigtige redskaber for at håndtere de historiske ar og for at opnå fred og forsoning. De israelske myndigheder har imidlertid ikke været villige til at ændre diskurs og identificere "politiske handlinger" eller blot anerkende politiske motiver bag palæstinsernes handlinger. Tvært imod fortsætter Israel med at betegne de politiske fanger som "sikkerheds fanger". De samme palæstinensere som efter en fredsafslutning vil blive partnere i sikringen af freden og udviklingen af fredelig sameksistens. Både den politiske og juridiske magt i Israel anvender tilbageholdte palæstinensere som en "handelsvare", der kan anvendes i forhandlinger om fangeudveksling eller om fred. Disse fanger nægtes både deres politiske status og overholdelse af deres menneskerettigheder.

Det er Addameers holdning at Israel systematisk krænker en lang række af de forpligtigelser, der er indbygget i Oslo Fredsaftalen og dertil knyttede fredsaftaler. Det gælder specielt i spørgsmålet om fangeløsladelse. Israel bruger i stedet fangespørgsmålet som en mulighed for PR og for at opnå politiske fordele. Pga. krænkelserne af aftalerne er den palæstinensiske ledelse til stadighed tvunget til at forhandle med den israelske regering om antallet af fanger i løsladelserne, og den har ikke været i stand til at udvikle en strategi for at rokke ved de israelske militærdomstole i de besatte områder, der opfatter al palæstinensisk modstand mod besættelsen som "forbrydelser mod sikkerheden". Det er derfor nødvendigt med både nationale og internationale aktiviteter for at presse Israel til at overholde indgåede aftaler om palæstinensiske fanger. Det er samtidig nødvendigt at disse aktiviteter også fokuserer på nødvendigheden af at Israel overholder den humanitære folkerets bestemmelser vedrørende arrestationer, afhøringer, retsforfølgelse og tilbageholdelse af tusinder af palæstiennsere i de besatte områder.

Hvis fredforhandlingerne engang atter kommer i gang, opfordrer Addameer det internationale samfund og alle aktører i den israelsk-palæstinensiske fredsproces til at lægge det fornødne pres på den israelske regering for at få den til:

  • at løslade alle palæstinensiske og arabiske politiske fanger arresteret før 13. september 1993, i overensstemmelse med allerede indgåede aftaler
  • betingelsesløst at løslade alle palæstinensiske fanger arresteret af Israel for deres modstand mod besættelsen. Tidligere fangekategorier defineret i Oslo II aftalen ophæves, og der indføres en kategori for "politiske fanger".
  • nedsætte en fælles komite der kan definere "politiske overtrædelser" og opstille en tidsplan for fremtidige fangeløsladelser.
  • tage alle nødvendige skridt til at hindre fremtidige vilkårlige arrestationer af palæstinensere i de besatte palæstinensiske områder og deres illegale overførsel til fængsler inde i Israel.


Men vigtigst af alt opfordrer Addameer PLO til at sikre, at løsningen af de palæstinensiske fangers problemer bliver en betingelse for genoptagelse af fredsforhandlinger, og at spørgsmålet fortsat har topprioritet gennem en sådan forhandlingsproces.Den fulde tekst: Reaching the ‘No-Peace’ Agreement: The Role of Palestinian Prisoner Releases in Permanent Status Negotiations